ینی حتا امواتم پنشمبه ها تعطیلن

اونوخ ما تا ساعت 5 مدرسه ایم

(جامه میدرد)