این حجم از تنهایی بی سابقه س

مهم نیس ولی حالم خوب نیس

مرسی از مسبباش

نیسم چن وقت

ببینم بازم میتونین اذیتم کنین