اون معلم فیزیک خره بود بهم ضربدر داد؟؟ امروز یکی دیگه عم داد نامرد:|

بابا بخدااا مریضه این:(