یکی ب این جوشا بگه انقد بس ناجوانمردانه نزنن بیرون:(